top of page

FCB / Over ons / Samenwerking met partners

Samenwerking met partners

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Ons motto “Building Together” staat voor samen bouwen aan prettig en veilig wonen op Bonaire. Met elkaar communiceren op reguliere basis is van belang; open en eerlijk structureel overleg over lopende zaken, nieuwe ideeën ter tafel brengen en binnen de kaders van FCB zoeken naar mogelijkheden. Hierdoor investeert FCB in een goede relatie met alle direct belanghebbenden en ketenpartners. Het behouden van een efficiënte, open en transparante organisatie om goede dienstverlening te kunnen bieden en het maatschappelijk kapitaal zo optimaal mogelijk te gebruiken ten goede van de volkshuisvesting op Bonaire, is voor FCB een pré. Samen kun je meer bereiken dan alleen.

Samen met huurders
De huurders zijn onze belangrijkste partner. Er zijn huurders die zelf initiatief nemen om gedurende het jaar bijvoorbeeld een schoonmaakactie te organiseren in de wijk. Folders en flyers worden vaak huis aan huis uitgedeeld met handige tips en weetjes voor de huurders over verschillende zaken die hen aangaan. Naar behoefte worden er huisbezoeken bij huurders afgelegd. Huurders kunnen inlopen bij FCB, via telefoon/gratis whatsapp nummer bellen, mailen of de wijkbeheerder benaderen met hun verzoeken. FCB gebruikt media (krant, tv, radio) om huurders en geïnteresseerden te informeren. Betrokkenheid naar de huurders toe werkt heel positief. Voelen dat ze gehoord worden en daadwerkelijk, tot waar het mogelijk is, gehoor geven aan hun vragen, verzoeken of ideeën.

Samen met de lokale overheid (OLB) en ministeries Rijk 
Het OLB en het Rijk zijn zeer belangrijke partners voor de bedrijfsvoering van FCB. Regelmatig contact en werkafspraken zijn nodig voor het bespreken van de lopende zaken, gemaakte afspraken en/of projecten. Het Woonteam is een voorbeeld van onderlinge samenwerking tussen FCB, OLB en SZW (RCN/Rijk) waarbij samen geprobeerd wordt om huisuitzetting te voorkomen door interventie voor o.a. schuldhulpverlening, budgetvoorlichting en begeleiding. Jaarlijks bezoekt FCB de verschillende ministeries in Den Haag.

Samenwerken met sociaal-maatschappelijke organisaties
Hierbij denken wij aan de Integrale Wijk Ontwikkeling (IWO), Mental Health Caribbean (MHC), Stichting Krusada, Stichting Reclassering enz. Contacten ter verbetering van de leefbaarheid in onze wijken, ter bespreking van casussen omtrent onze huurders of voor het aangaan van samenwerkingsovereenkomst en/of bouwen voor verschillende doelgroepen. Aan de andere kant ook contacten met het Water en Energiebedrijf (WEB), TELBO, Flamingo TV enz. ter onderhandeling voor een bepaald project.

Samenwerken met collega-woonstichtingen
De samenwerking met de woonstichtingen in de regio loopt via de vereniging CANEYE. CANEYE heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke volkshuisvestelijke belangen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking en contacten ten behoeve van de volkshuisvesting op de Nederlandse Antillen in de ruimste zin. Men leert van elkaar en kan elkaar ondersteunen. FCB werkt ook samen met woningstichting ‘thuis in Nederland, Eindhoven. Het gaat hierbij om ervaring- en kennisoverdracht, naast ondersteuning op management en bedrijfsvoeringsniveau. Werknemers van FCB gaan voor stages naar ‘thuis en hun komen ons ook op de werkvloer ondersteunen.

Samen met werknemers
Het ‘één team zijn’ is belangrijk voor FCB. De professionele ontwikkeling van en tevreden werknemers verbetert het functioneren en daardoor het organisatieresultaat. Deze zijn sterk afhankelijk van de competenties en de inzet van de werknemers. Het gaat om kijken naar integraliteit; verbinding te leggen met andere werkgebieden, inzet en samenwerken met collega’s van je eigen team maar ook van de andere teams. Het is belangrijk dat de werknemer zich verantwoordelijk gaat voelen als deel van het geheel; beseffen dat elke werknemer op zijn/haar gebied zou moeten bijdragen aan het succes van de organisatie. Samen groeien en samen doelen realiseren.

 

bottom of page