top of page

FCB / Over ons / Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van FCB. De RvT is ook de werkgever van het Bestuur. Sinds 2008 wordt de functie van het Bestuur uitgeoefend door de heer Benedicto O. Oleana. Daarnaast adviseert de RvT het Bestuur gevraagd en ongevraagd over beleid, actuele thema’s en ontwikkelingen. Ook is de RvT de opdrachtgever van de externe accountant. 

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. Het toetsingskader van de stichting wordt in samenspraak met het Bestuur en de RvT vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende beleidsstukken: statuten, het reglement van de RvT, het Bestuursreglement, de Jaarplan en begroting en het Jaarverslag en jaarrekening. De RvT handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de RvT is beschreven in het Reglement voor de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht FCB

Carmo.jpg

Carmo R. Cecilia

Profiel: Sociaal-maatschappelijk

Geb. datum

Functie

Herbenoemd per

Benoemd tot

Datum van aftreden

16-07-1950

Voorzitter

01-05-2023

01-05-2027

01-07-2027

Edward.jpg

Edward J. Winkel

Profiel: Juridisch

Geb. datum

Functie

Herbenoemd per

Benoemd tot

Datum van aftreden

03-12-1987

Vicevoorzitter

01-05-2023

01-05-2027

01-06-2027

Phartuchand.jpg

Phartuchand R. Martha

Profiel: Financieel

Geboortedatum

Functie

Herbenoemd per

Benoemd tot

Datum van aftreden

05-07-1973

Lid

01-05-2023

01-05-2027

01-05-2027

blank-profile-picture-g77ba0ebc6_640.png

'Vacant'

Profiel: Bouwkundig

Geb. datum

Functie

Herbenoemd per

Benoemd tot

Datum van aftreden

-

-

-

-

-

bottom of page