top of page

FCB / Nieuws / 

Op weg naar een nieuw toewijzingsbeleid voor FCB

November 2020

Wij zijn in afwachting van de inwerkingtreding van de Wet Maatregelen Huurwoningmarkt Caribisch Nederland, de Huurcommissie-Huurprijzenverordening en de Verhuursubsidieverordening. Er is afgesproken dat de Huisvestingsverordening later dan bovengenoemde datum in werking zal treden.

De nieuwe huurprijzen worden berekend door middel van het puntenstelsel conform de nieuwe Huurcommissie-Huurprijzenverordening. Een eventuele tijdelijke korting op de huurprijs omdat het huishoudinkomen niet toereikend is wordt bepaald op basis van de Verhuursubsidieverordening.

Volgens de verordeningen moet FCB passend toewijzen; om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Er treden een aantal effecten op waarvan het de vraag is hoe we daar mee om willen gaan.

Oftewel is bijsturing noodzakelijk? Wij zien a.d.h.v. de berekeningen dat gezinnen met kinderen met laag inkomen niet overal geplaatst kunnen worden. De vraag is of dit is wat wij willen en wat de gevolgen voor de FCB wijken zullen zijn.

Er is hierover samen door FCB, OLB, RCN en Helga Kessels van ‘thuis (Eindhoven) gebrainstormd gedurende twee dagdelen met als resultaat dat een commissie wonen in het leven is geroepen en besloten is dat er een nieuw toewijzingsbeleid en urgentiebeleid komt voor FCB. De vervolgworkshop vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.

bottom of page