top of page

FCB / Over ons / Missie en Visie

Missie "Building Together"

Als de enige woningstichting op Bonaire, Caribisch Nederland is de missie van Fundashon Cas Bonairiano (FCB) om een centrale rol in de Bonairiaanse maatschappij te vervullen door op een ondernemende en professionele wijze voldoende duurzame, betaalbare en kwalitatief goede (sociale) huur- en koopwoningen te bieden aan mensen die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien, voornamelijk inwoners met een laag- en middeninkomen en bijzondere doelgroepen. 

De focus ligt op met een financieel gezonde en professionele organisatie de bewoners van Bonaire te huisvesten. Bieden van voldoende betaalbare woningen in een prettige woonomgeving die aan de eisen van deze tijd en van haar bewoners voldoen. Hierbij denken wij aan goede infrastructuur, internetverbinding, duurzaamheid naast scholen/kinderopvang, buurthuizen, en recreatie mogelijkheden in de buurten en in de nabije toekomst werken aan de mogelijkheid voor energie-efficiëntie. Daar staan wij voor.

Het bieden van duurzaam, kwalitatief goede en betaalbare woningen, werken aan de leefbaarheid en bieden van veiligheid in onze wijken zijn basisactiviteiten van onze stichting. Actief blijven zoeken naar mogelijkheden en zien wat beter kan, of waar onze doelgroepen behoefte aan hebben en daarnaar handelen.
 
Betaalbaar wil zeggen dat we een groot deel van onze middelen inzetten voor voornamelijk de meest kwetsbare huishoudens en bijzondere doelgroepen. En dat daarbij betaalbaarheid voorop staat. Het is belangrijk dat mensen met een laag inkomen passend wonen. Het is immers de taak van FCB om te zorgen voor mensen die zelf niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Een dak boven het hoofd is van primair belang voor het welzijn van de bewoners. Door maatwerk te leveren draagt dat bij aan de leefbaarheid van de wijk, de kwaliteit van de woonomgeving en het woongenot van individuele huurders en/of kopers (beschermd en veilig wonen)

Onze motto “Building Together” staat voor samen bouwen aan wonen op Bonaire. Bewust dat wij onze missie niet alleen kunnen bereiken investeren wij in een goede relatie met alle direct belanghebbenden en ketenpartners zoals het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het Rijk (ministeries in Nederland) en sociaal-maatschappelijke instanties om op een betrokken en resultaatgerichte wijze de kerntaken van FCB goed uit te kunnen voeren.

Het behouden van een kleine, overzichtelijke, maar efficiënte, open en transparante organisatie om een goede dienstverlening te kunnen bieden en het maatschappelijk kapitaal optimaal aan te wenden voor de volkshuisvesting van de inwoners van Bonaire. 

Visie

Op de vraag waar onze organisatie voor staat kijken we terug op de Volkshuisvestingsverordening Bonaire vanuit FCB de volgende taak heeft gekregen: met een financieel gezonde en professionele organisatie op klantvriendelijke wijze de bewoners van Bonaire huisvesten en voornamelijk diegenen die niet in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien. Door het aanbieden van voldoende betaalbare woningen in een prettige woonomgeving die aan de eisen van deze tijd en van haar bewoners voldoen.

Doelstelling

De organisatie dient geen ander doel dan in het belang van de volkshuisvesting/ het maatschappelijk vastgoed  werkzaam te zijn.  Het realiseren van maatschappelijke doelen staat voorop, met de financiele continuiteit van de organisatie als voorwaarde.

De stichting tracht dit doel met een daartoe bestemd vermogen onder meer te bereiken door:
 

 • het stichten en in stand houden van betaalbare en leefbare woningen;

 • het verwerven, toewijzen, huren, verhuren, beheren, verbeteren, bezwaren, vervreemden, slopen, ontwikkelen, exploiteren,
  splitsen, bezitten en renoveren van woningen en andere objecten;

 • het voeren van een sociaal rechtvaardig verhuur- en toewijzingsbeleid;

 • het meewerken aan het in stand houden van een goede woonomgeving;

 • het bevorderen van een goed woonklimaat door middel van opbouwwerk;

 • het optimaliseren van de relaties met de bewoners en hun vertegenwoordiging;

 • het samenwerken met soortgelijke organisaties die zowel lokaal als regionaal en binnen het Koninkrijk der Nederlanden
  gevestigd kunnen zijn;

 • het bevorderen van een goede dienstverlening aan de huurders;

 • het aanwenden van alle andere zinvolle middelen die tot het gestelde doel leiden;

 • het zorgen voor het maatschappelijk rendement Social Return of Investment.

Omdat FCB dit niet alleen kan, werken we graag samen met verschillende stakeholders zoals huurders en/of huurdersvereniging, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), maatschappelijke partners, collega-woningstichtingen in de regio en Nederland, maatschappelijke partners en Ministeries in Nederland, voornamelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

bottom of page