top of page

FCBIk huurMijn huur / Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Voor het verhuren van woningen zijn regels vastgesteld welke zijn opgenomen in de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland en de Huurcommissie-Huurprijzenverordening. Hierin is geregeld hoe de huurprijs van uw woning wordt berekend en voor welke zaken u terecht kunt bij de Huurcommissie.

Bepaling huurprijs

De huurprijs wordt berekend volgens een waarderingsstelsel waarbij kwaliteiten van de woning gewaardeerd worden met een aantal punten. Voor de woningen van FCB zijn er twee kwaliteiten die tellen: het woonoppervlak en de woonwijk waar de woning staat. Het aantal punten wordt gesaldeerd en vermenigvuldigd met de puntprijs, welke is vastgesteld door het Openbaar Lichaam Bonaire. De uitkomst is de maandelijkse huurprijs.

Bij de inwerkingtreding per 1 april 2021 van deze nieuwe wet- en regelgeving kunnen zich bij de huurprijzen 3 situaties voordoen:

Scenario 1 - Mogelijke situatie

Uw huurprijs is lager dan de nieuwe huurprijs

Scenario 1 - Gevolg

Volgens de overgangsregeling wordt uw huur jaarlijks met 5% verhoogd totdat de nieuwe prijs is bereikt. Deze 5% verhoging staat los van jaarlijkse indexering. De huur zal per 1 augustus 2021 worden verhoogd en daarna jaarlijks per 1 juli.

Scenario 2 - Mogelijke situatie

Uw huidige huurprijs is lager dan de nieuwe huurprijs maar het verschil is kleiner dan 10%

Scenario 2 - Gevolg

Uw huurprijs blijft gelijk.

Scenario 3 - Mogelijke situatie

Uw huidige huurprijs is hoger dan de nieuwe huurprijs

Scenario 3 - Gevolg

Uw huurprijs wordt verlaagd naar de nieuwe huurprijs per 1 april 2021.

Indien de huidige huurprijs lager is dan de huurprijs conform het waarderingsstelsel zal de overgang naar de nieuwe huurprijs geleidelijk plaatsvinden zoals is aangegeven in de overgangsregeling in de verordening. Dit betekent dat de huurprijs jaarlijks wordt verhoogt met 5% totdat de nieuwe huurprijs is bereikt. De jaarlijkse huurverhoging conform de overgangsregeling staat los van de indexering. Bij een nieuw huurcontract wordt de huurprijs conform het waarderingsstelsel gehanteerd.

Huurcommissie

De huurcommissie is een commissie waar u terecht kunt bij geschillen tussen huurder en verhuurder. De beste oplossing is te allen tijde om eerst met elkaar in gesprek te gaan, te bespreken wat de problemen zijn zodat ze opgelost kunnen worden. Mocht u er echt niet uitkomen met de verhuurder dan kunt u naar de huurcommissie voor de volgende zaken:

  • De huurprijs van uw woning is niet redelijk en is niet conform de wet- en regelgeving. Dit kunt u laten toetsen door de Huurcommissie binnen 6 maanden nadat het huurcontract van uw nieuwe woning is ingegaan;

  • U heeft bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging omdat deze niet conform de geldende wet- en regelgeving is. Dit kunt u laten toetsen door de Huurcommissie binnen 4 maanden na de datum waarop de voorgestelde huurverhoging moet ingaan;

  • Uw verhuurder reageert niet op uw brief, waarin u heeft gevraagd om gebreken aan uw woning te herstellen. Of uw verhuurder heeft de gebreken niet (voldoende) hersteld. U kunt de Huurcommissie vragen om de huur tijdelijk te verlagen totdat de gebreken zijn hersteld. Hierbij gaat het om ernstige en zeer ernstige gebreken zoals opgesomd in bijlage III bij de Huurcommissie-Huurprijzenverordening.

Tijdelijke korting op de huur

Naast de bovengenoemde wet- en regelgeving is per 1 april 2021 ook de Verhuursubsidieverordening in werking getreden. Door deze verordening is het mogelijk om, als uw huishoudinkomen niet toereikend is voor het betalen van de huur, een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een tijdelijke korting op de huur. Door het Openbaar Lichaam Bonaire is er een huur-inkomenstabel vastgesteld. Op basis van deze tabel kan berekend worden wat het bedrag is van de tijdelijke korting op de huurprijs. Deze tabel is per januari 2024 opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is het minimumloon. Onderstaand de huidige huur-inkomenstabel:

*Het woonlastpercentage wordt verminderd met 0,5% per inwonend kind onder 18 jaar dat volledig, althans voor meer dan 80%, wordt verzorgd door de ouder, en per voltijd studerend kind tussen de 18 en 23 jaar.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een tijdelijke korting dan kunt u de formulier  van uw aanvraag met bewijsstukken opsturen naar FCB. Wij zullen uw aanvraag beoordelen waarna u een brief van ons zal ontvangen of de aanvraag is toegekend. Zodra financiële situatie in uw huishouden wijzigt bent u verplicht dit door te geven aan FCB en wordt de aanvraag opnieuw beoordeeld.

Tijdelijke korting

Vraag aan uw tijdelijke korting bij FCB

tijdelijke korting.png
bottom of page