top of page

FCBIk huurMijn huur / Huurachterstand en betalingsregeling

Huurachterstand en betalingsregeling

Hebt u uw huur niet op tijd betaald?

 

In uw huurovereenkomst staat dat u de huur vóór de vijfde (5e) van de maand dient te voldoen. Er wordt geen maandelijkse factuur gestuurd.

Om achterstand te voorkomen is het van belang dat wij uw huur tijdig ontvangen. Een huurbetaling kan een keer misgaan. Wanneer u de huur niet tijdig betaalt, probeert FCB alsnog de huur te innen, dat kan telefonisch, via sms, whatsapp of huisbezoek. Wij gaan dan een gesprek aan over een betalingsregeling en we kunnen dan ook doorpraten over het ontstaan van de financiële problemen.

Download:

Als U op de 15e van de maand de huur niet heeft betaald dan stuurt FCB een herinnering. 

 

Als U na een herinnering op de 25e van de maand alsnog de huur niet heeft betaald dan stuurt FCB een eerste (1ste) aanmaning en neemt de incassomedewerker van FCB, telefonisch contact op met U. Het Woonteam wordt bijgeschakeld. 
 

Als U na de eerste aanmaning op de 15e van de volgende maand alsnog de huur niet heeft betaald dan stuurt FCB een 2de aanmaning en meldt FCB U verplicht aan bij het Woonteam.

Als het niet lukt om de huurachterstand in te lopen of een betalingsregeling te treffen, volgt een sommatie/ingebrekestelling en draagt FCB het dossier ter incasso over aan een deurwaarder of een incassobureau.

 

Als de totale huurschuld niet betaald wordt vordert de deurwaarder namens FCB ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter. Van uitvoering van het vonnis kan worden afgezien als de totale huurschuld en de proces- en incassokosten worden voldaan.  


Wij hanteren deze procedure omdat een huurachterstand gevaarlijk is. Ook alle daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening. Gelukkig hoeft het niet zover te komen. We willen er samen met u alles aan doen om dit te voorkomen.

Als bemoeienissen in voorgaande fasen niet tot een betalingsregeling, aflossing van huurschulden of vrijwillige ontruiming van de woning leiden, volgt helaas huisuitzetting.

bottom of page