top of page

FCBOver ons / Governancecode FCB

Governancecode FCB

De Governancecode woningstichting FCB 2020 geeft richting aan de wijze waarop het Bestuur, de Raad van Toezicht (RvT) en de werknemers van de stichting functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De code is overgenomen van de Aedes Governancecode NL 2015/2020 en aangepast rekening houdend met de concrete omstandigheden van onze woningstichting. 
 

De code kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien. Elk principe is uitgewerkt in een aantal bepalingen.

Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners van FCB staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop het Bestuur en RvT aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor het Bestuur en RvT en principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, het OLB, het Rijk en andere belanghebbende partijen. Principe 5 tenslotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.

Tenslotte heeft de code als doel bij te dragen aan transparantie van de stichtingsector waardoor het voor belanghebbenden en de samenleving beter inzichtelijk wordt hoe de stichting met het maatschappelijk bestemd vermogen omgaat. 

Download:

bottom of page